Nyereményjáték szabályzat

2021.12.06. Mikulás nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzat
1. Az Már-Team Kft.(2013 Pomáz, Budakalászi út 16., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 8. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), továbbá 18 éves kort betöltötte.
A Játékban való részvételhez szükséges az Már-Team Tüzép által a https://www.facebook.com/marteamtuzep oldalon posztolt játékfelhívásban közzétett feltételeknek teljesülnie. (továbbiakban: Pályázat). A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2021. December 06-án indul, és 2021. December 19 23:59 óráig tart.

3.Egy Játékos bejegyzésenként egy Pályázatot küldhet be, és a válaszolók közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat a facebook nyertes alkalmazással. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játék nyereménye 1 darab, azaz egy darab szervező által forgalmazott körhálós tűzifa, melynek tartalma 1 erdei m3 vegyes tűzifa, értéke 41.500 Ft. A játékhoz kapcsolódó összes feltétel teljesülése esetén, hozzászóló játékosok között sorsolunk. A nyertesnek nyereményét díjmentesen házhoz szállítjuk Pomáz, Budakalász helységekbe.
Ha a nyertes nem a megjelölt körzetben nyert, szállítási díj terheli.
A nyeremény sorsolására 2021. December 20. napján a nyereményjáték lezárása után alkalmazás segítségével kerül sor.
A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül a https://www.facebook.com/marteamtuzep Facebook oldalon. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és elérhetőségét Facebook privát üzenetben. A Szervező az ajándékokat házhozszállítással juttatja el a nyertesekhez.
A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
7. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
8. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő
elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.
10. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak https://www.facebook.com/marteamtuzep internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://www.marteamtuzep.huweboldalon jelenik meg.
11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Már-Team Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a a következő e-mail címen: marketing@marteamtuzep.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
Pomáz, 2021.12.06.
Már-Team Kft. Szervező